TWE Logo
Species Data

Bodgei (Brachystegia cynometroides)
(next species)


Scientific Name
Brachystegia cynometroides

Trade Name
Bodgei

Family Name
Leguminosae

Common Names
Bodgei
Brown teak
Ekop
Ekop-naga
Meblo
Meblo okwen
Naga
Okwen
Tebako

Regions of Distribution
Africa

Countries of Distribution
Cameroon
Ivory Coast
Liberia
Nigeriafor more...