TWE Logo
Species Data

Asas (Bridelia aubrevillei)
(next species)


Scientific Name
Bridelia aubrevillei

Trade Name
Asas

Family Name
Euphorbiaceae

Common Names
Asas
Assas
Doaando
Ogangan
Opepea
Sasse
Tchikuebi
Tschikuefor more...