TWE Logo
Species Data

Aromata (Clathrotropis brachypetala)
(next species)


Scientific Name
Clathrotropis brachypetala

Trade Name
Aromata

Family Name
Leguminosae

Common Names
Aromata
Blackheart
Cabory
Mayaro poui
Timbo pau

Regions of Distribution
Latin America
Oceania and S.E. Asia

Countries of Distribution
Guyana
Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuelafor more...